Narito ang mga dapat mong malaman tungkol sa pagkawala ng paningin at paano ipakita ang suporta para sa mga bulag

Ang pagkawala ng paningin ay maaaring magresulta mula sa iba’t ibang kondisyon, kabilang ang refractive errors at cataracts.

Ayon sa World Health Organization (WHO), mayroong 2.2 bilyong tao sa buong mundo na nakaranas ng malapit o malayong pagkawala ng paningin.

Ang ilang mga uri ng pagkawala ng paningin ay maaaring bahagyang gamutin o lunas, samantalang ang iba ay walang opsyon para sa pagpapagamot.

Isang indibidwal ay nakakaranas ng pagkawala ng paningin kapag hindi maaaring i-correct ang kanilang paningin sa normal na antas, kahit na may tulong ng mga corrective lenses.

Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa pagkawala ng paningin at paano mo masusuportahan ang isang tao na may naimpair na paningin.

Ang pagkawala ng paningin ay nangyayari kapag hindi maaaring i-correct ng isang tao ang kanilang paningin sa normal na antas, kahit na may mga corrective lenses.

May iba’t ibang uri ng pagkabulag. Ang isang tao na nakaranas ng bahagyang pagkabulag ay nananatiling may ilang paningin, ngunit napakalimitado nito. Ang isang tao na kumpletong bulag ay hindi makakakita o makakadetekta ng liwanag. Ang congenital blindness ay tumutukoy sa isang tao na nakaranas ng visual impairment pagkapanganak. Ang legal blindness ay tinutukoy kapag ang isang tao ay may central vision na 20/200 o mas mababa sa kanilang pinakamainam na mata, na may tulong ng mga salamin o contact lenses.

Sa huli, may nutritional blindness, na tumutukoy sa isang tao na nakaranas ng pagkawala ng paningin dahil sa kakulangan ng bitamina A.

Ang mga sintomas ng pagkawala ng paningin ay maaaring sakit sa mata, sensitibidad sa liwanag at biglaang pagkawala ng paningin.

May iba’t ibang halimbawa ng naimpair na paningin. Ang pagkawala ng central vision ay kapag nananatiling buo ang peripheral vision, ngunit may blur o blind spot sa harap ng central vision.

Sa kabilang banda, ang pagkawala ng peripheral vision ay kapag hindi makakita ang isang tao sa anumang bahagi ng kanilang paningin.

Ang blurred vision (refractive errors) ay nangyayari kapag hindi maaaring makita ng isang tao ang detalye sa anumang distansya, kahit na may mga corrective lenses.

Ang ilan ay nakakaranas ng matinding sensitibidad sa liwanag. Ito ay kapag kahit na normal na antas ng liwanag ay lumalagpas sa paningin ng isang tao. Ang isang tao na may ganitong uri ng pagkawala ng paningin ay maaaring maranasan ang sakit o hindi kagustuhan.

Ang night blindness ay nangyayari kapag hindi makakita ang isang tao sa dilim ng gabi o sa mahahabang silid.

Ang mga pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin ay refractive errors at cataracts, ayon sa WHO. Bagaman ito ang pinakakaraniwang sanhi, ang diabetic retinopathy, glaucoma at age-related macular degeneration ay iba pa.

Ang strabismus (na mata ay nakakrus), karaniwang nakikita sa mas bata, ay maaaring magresulta sa pagkawala ng paningin ngunit maaaring maagapan at gamutin nang maaga. Ang amblyopia (lazy eye) ay isa pang sanhi ng pagkawala ng paningin at nangyayari kapag hindi nagtatrabaho nang sabay ang utak at mata.

Ang mga taong may Type 1 o Type 2 diabetes ay nanganganib na magkaroon ng pagkawala ng paningin, dahil maaari silang magkaroon ng diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng pinsala sa mga ugat-dugo sa retina.

May iba’t ibang uri ng glaucoma na sanhi ng pagkawala ng paningin sa pamamagitan ng pinsala sa optic nerve. Ang pagkawala ng paningin mula sa glaucoma ay hindi maaaring i-correct ngunit maaaring pahintulutan o pigilin.

Walang lunas sa pagkabulag, ngunit may ilang mga pagpapagamot na maaaring gamitin para sa ilang indibidwal ayon sa sanhi ng kanilang visual impairment at gaano kalayo sila nakarating.

Pangkaraniwang pagpapagamot para sa pagkawala ng paningin ay laser therapies, pagpapagamot sa pagpapayo, stem cell therapies at paggamit ng mga eye drops.

May paraan upang bawasan ang panganib ng pagkawala ng paningin sa hinaharap. Ang mga bagay na maaari mong gawin upang bawasan ang panganib ay pagpapatingin sa iyong mata taun-taon, pagsusuot ng protective eye gear kung kinakailangan, pagpapanatili ng isang malusog na diyeta, regular na ehersisyo at pag-iwas sa paninigarilyo.

Kapaki-pakinabang din na malaman ang anumang isyu sa mata na nasa iyong pamilya at madalas na paghugas ng kamay upang maiwasan ang impeksyon sa mata.

Ang pagharap sa pagkawala ng paningin ay mahirap. May mga pag-aayos na maaaring gawin sa iyong araw-araw na buhay na makakatulong upang maging mas madali ang paglipat.

Pinakamahalaga, maging bukas sa pag-uusap tungkol sa iyong nararamdaman sa iyong pamilya at mga kaibigan. Kung kailangan, huwag matakot humingi ng payo upang matulungan kang mag-adjust sa iyong diagnosis.

Tingnan ang iba’t ibang mga aid na magagamit sa iyo na maaaring makinabang. Halimbawa ng mga aid para sa may visual impairment ay telescopic glasses, light-filtering lenses, magnifying glasses at electronic glasses. May mga app din sa cellphone na maaaring makatulong sa araw-araw na gawain, Braille readers, malalaking print publications at audiobooks at nakakausap na orasan at relo.

Upang suportahan ang isang mahal sa buhay na may visual impairment, maging isang tao na maaaring kausapin at umasa para sa suporta. Ipahiwatig sa kanila ang lahat ng mga mapagkukunan na magagamit sa kanila. Tumulong sa kanila sa anumang gawain na kailangan nila ng tulong.

Kapag nakikipagusap sa isang bulag, tiyaking tinutukoy mo ang iyong sarili, magbigay ng detalye kapag inilalarawan ang mga bagay at gamitin ang pangalan nila kapag tinutukoy sila.

Kung makikita mo ang isang bulag na kailangan ng tulong, tanungin kung kailangan nila ng tulong, ngunit maging mapagpakumbaba rin kung ayaw nila ng tulong. Kung makikipag-ugnayan sa isang gumagamit ng guide dog, huwag hampasin o tangkain na magpahalata sa aso. Sila ay nagtatrabaho, at ang kanilang prayoridad ay tulungan ang indibidwal na bulag.

Para sa karagdagang Lifestyle na artikulo, bisitahin ang www.foxnews.com/lifestyle.